Brak informacji

 GKI.605.82.2013


 Dobre, dn. 27.11.2013r.


 


 


Odpowiedź Wójta Gminy Dobre


na petycję mieszkańców Kobylanki, Wólki Kobylańskiej i Czarnocina z dnia 21.11.2013 roku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy stacji demontażu pojazdów oraz punktu odzysku odpadów segregowanych (surowców wtórnych) na działce 81 i 343 w miejscowości Czarnocin gmina Dobre.


 


 


            W odpowiedzi na petycję mieszkańców Kobylanki, Wólki Kobylańskiej i Czarnocina z dnia 21.11.2013 roku (wpływ do Urzędu Gminy  25.11.2013r. ) informuję, że do dnia dzisiejszego nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy stacji demontażu pojazdów oraz punktu odzysku odpadów segregowanych (surowców wtórnych) na działce 81 i 343 w miejscowości Czarnocin gmina Dobre (inwestor nie wystąpił z wnioskiem).


            Wszystkie  informacje  o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie,  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.) podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczeń w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Czarnocin. Strony postępowania zostaną poinformowane osobnym pismem.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Przygotowała:


Renata Miąskiewicz- prac. UG Dobre;


tel. 025 757 11 90 wew.27 

Accessibility