Brak informacji

 Dobre, 04.12.2013r.


GKI. 6733.8.2013
Z A W I A D O M I E N I E


o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r., poz. 405)
Wójt Gminy Dobre


zawiadamia,
że w dniu 03.12.2013 roku na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki, imieniu którego działa pełnomocnik Pani Beata Kulhawik działajaca w imieniu firmy BMH Electromix Beata Kulhawik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowości Poręby Nowe na działkach nr 346/5,346/2,348/1,348/2,236/4,349/2, Dobre na działkach nr 1/3,1/5,2/1,25/3,4/3,4/5,6/5,6/8,6/6,24,543/2 oraz w Grabniaku na działkach nr 179/7,218/1,218/2,220/2, Gmina Dobre.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1 oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.


Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w


§ 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Przedmiotowe obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Poręby Nowe i sołectwa Dobre I, sołectwa Grabniak.

Accessibility