Brak informacji

 


GKI. 6220.6.2013 


   Dobre, dn. 16.12.2013r


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


 


z a w i a d a m i a m,


 


że w dniu 16.12.2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą:


 


„ Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o 150m3/d w m. Zdrojówki, gmina Dobre”.


 


            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godzinach urzędowania.


 


 


 


 


Obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


– na tablicy ogłoszeń sołectwa Dobre I.

Accessibility