Brak informacji

Dobre, dnia 02.01.2014r..
GKI.6733.7.2013
Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegajacej na rozbudowie stacji wodociągowej ze zbiornikami wyrównawczymi o pojemności 2x150m3 na działkach o numerach 295/1, 296/1, 297/1 w Czarnogłowiu, gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility