Brak informacji

 

Dobre, 21.01.2014r.


GKI. 6733.1.2014
Z A W I A D O M I E N I E


o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) , art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r., poz. 405)


Wójt Gminy Dobre


zawiadamia,


że w dniu 20.01.2014 roku na wniosek PGE Dystrybucja Lublin – Pełnomocnik Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Wiesław Sitnicki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n 0,4kV na działkach 313/1, 314 w Makówcu Dużym i na działce nr 79 w Makówcu Małym, gmina Dobre.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1 oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.


Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w


§ 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Otrzymują
 1. Gmina Dobre w/m


Otrzymuje do wiadomości
 1. PGE Dystrybucja Lublin


  ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin


  Pełnomocnik


  Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne


  Wiesław Sitnicki


  05-300 Mińsk Maz. Barcząca


  ul. Ballady 13
 


przyg. Anna Zdanowicz


Inspektor ds.planowania przestrzennego


tel. 25 757 11 90 wew. 36

Accessibility