Brak informacji

Dobre, dnia 22.01.2014r
GKI.6733.7.2013
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. )
W Ó J T


G M I N Y D O B R E
zawiadamia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: rozbudowie stacji wodociągowej ze zbiornikami (2) wyrównawczymi o pojemności 2×150 m3 wraz z budową innych niezbędnych urządzeń,


lokalizacja: na działkach o nr ewidencyjnych: 295/1,296/1,297/1 w Czarnogłowiu, gmina Dobre.
P O U C Z E N I E:
Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Czarnogłów i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre. 

Accessibility