Brak informacji


Dobre, dnia 04.02.2014r..GKI.6733.8.2013Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w miejscowości Poręby Nowe na działkach nr 346/5, 346/2, 348/1, 348/2, 236/4, 349/2, Dobre na działkach nr 1/3,1/5,2/1,25/3,4/3,4/5,6/5,6/8,6/6,24,543/2 oraz w Grabniaku na działkach nr 179/7,218/1,218/2,220/2, Gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.Accessibility