Brak informacji


Dobre, dnia 14.02.2014rGKI.6733.1.2014O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. )W Ó J T


G M I N Y D O B R Ezawiadamia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 15 kV


zlokalizowanej: na terenie części działek nr ewid. 314, 313/1, obręb Makówiec Duży i 79 obręb Makówiec Mały, gmina Dobre.
P O U C Z E N I E:Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Makówiec Duży i Makówiec Mały i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
Accessibility