Brak informacji


Dobre, dnia 24.02.2014rGKI.6733.8.2013O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. )W Ó J T


G M I N Y D O B R Ezawiadamia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z innymi niezbędnymi urządzeniami w miejscowości Poręby Nowe, Dobre i Grabniak,


lokalizacja: na działkach o nr ewidencyjnych: 346/5, 346/2, 348/1, 348/2, 236/4, 349/2 obręb Poręby Nowe, 1/3, 1/5, 2/1, 25/3, 4/3, 4/5, 6/5, 6/8, 6/6, 24, Dobre, obręb Zdrojówki, 543/2 Dobre, obręb Dobre oraz 179/7, 218/1, 218/2, 220/2 obręb Grabniak, gmina Dobre.P O U C Z E N I E:Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, na tablicy ogłoszeń sołectwa Poręby Nowe, sołectwa Dobre I, sołectwa Grabniak i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Accessibility