Brak informacji


Dobre, 05.03.2014r.


GKI. 6733.5.2014


OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r., poz. 405)Wójt Gminy Dobre


zawiadamia,że w dniu 20.02.2014 roku na wniosek Wind Field Korytnica Sp. z o.o ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, zmieniony w dniu 26.02.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwesycji polegającej na budowie dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach położonych w gminie Dobre w obrębach Makówiec Mały, Nowa Wieś, gmina Dobre.


Inwestycja bedzie przebiegać przez działki nr 345 i 298 w Nowej Wsi, na działakch nr 76/2, 112, 22, 41, 40 w Makówcu Małym, gmina Dobre.


Zgodnie z art. 49 KPA, zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1 oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.


Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Przedmiotowe zawiadomienie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Makówiec Mały, Nowa Wieś, gmina Dobre.
Accessibility