Brak informacji


Dobre, 12.03.2014r.


GKI. 6733.3.2014


OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r., poz. 405)


Wójt Gminy Dobre


zawiadamia,że w dniu 20.02.2014 roku na wniosek Wind Field Korytnica Sp. z o.o ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika mgr inż. architekt Bogumiłę Oczkowską – Kłeczek, PILE ELBUD KRAKÓW Sp. z o.o. ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach położonych w gminie Dobre w obrębach Rudzienko, Rudno, Rąbierz Kolonia gmina Dobre. Inwestycja bedzie przebiegać przez działkę nr 1009 w Rudzienku, działki nr 299/3, 281, 278/1 w Rudnie i działki 257/1, 260/1, 264, 268/1, 271, 272, 144, 143, 278/1 w Rąbierzy Kolonia, gmina Dobre.


W dniu 11.03.2014r. wnioskodawca uzupełnił wniosek o działkę nr 1238 w Rudzienku, która została wskazana na załączniku graficznym a nie została ujęta w wykazie działek wymienionych przez które będzie przebiegać inwestycja.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1 oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.


Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Stosownie do treści art. 41 § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Przedmiotowe obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Rudzienko, Rudno, Rabierz Kolonia, gmina Dobre.
Accessibility