Brak informacji


Dobre, 08.04.2014r.


GKI. 6733.6.2014


Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) , art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 405 )Wójt Gminy Dobre


zawiadamia,że w dniu 07.03.2014 roku na wniosek Wind Field Korytnica Sp. z o.o ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, i zmieniony w dniu 20.03.2014r. i skorygowany w dniu 07.04.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwesycji polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach położonych w gminie Dobre w obrębach Rudzienko, Makówiec Mały, Nowa Wieś oraz na działkach w gminie Korytnica w obrębach Zakrzew oraz Pniewnik.


W dniu 07.04.2014r. Wnioskodawca zwrócił się z pismem o wykreślenie z wniosku działek nr 411 i 410/2 w miejscowości Pniewnik, gmina Korytnica.


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr:
  • 293, 294, 295, 296/1, 296/3, 902, 933, 932, 940, 964, 963, 961, 962, 998, 978, 999, 1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 w miejscowości Rudzienko, gmina Dobre.  • 113, 112, 22, 42, 41, 40, 39, 38, 7, 6, 5 w miejscowości Makówiec Mały, gmina Dobre.  • 376, 377/2, 377/1, 360/1, 378/3, 45/7, 378/6, 20, 18, 17, 356, 19, 11, 10, 9, 8 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Dobre.  • 524, 525, 527, 523, 535, 534, 533, 532, 530/1, 522, 413, 415, 417, 419/1, 423, 425, 427, 429/1, 434, 436, 438/1, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 513, 457, 461/1, 463/1, 469, 471, 473/1, 477, 479, 481, 483, 485/2, 487/2, 489/2, 491/2, 493/2, 495/2, 497/2, 499/2, 501/2, 503/2, 505/2, 507/2, 509/2, 511/2, 573/2, 521/2 w miejscowości Zakrzew, gmina Korytnica  • 285, 286, 288/3, 297, 298, 321/2, 350/4, 324/2, 324/3, 330, 334, 337, 352, 353/1, 360/2, 362/1, 365/3, 368/1, 372/1,  • 410/1, 413/4, 423/1, 442, 443, 446, 447, 448 w miejscowości Pniewnik, gmina Korytnica.Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1 oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.


Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. Stosownie do treści art. 41 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie zaniechania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Przedmiotowe obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Rudzienko, Makówiec Mały, Nowa Wieś gmina Dobre oraz w sołectwach Zakrzew i Pniewnik gmina Korytnica w sposób zwyczajowo przyjęty.

Accessibility