Brak informacji

                                                                                                          Dobre, dn. 14.04.2014


GKI.605.31.2014


OBWIESZCZENIE 


            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235), informuję o możliwości zapoznania się z projektami opracowania pt. „Program ochrony środowiska dla gminy Dobre na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla gminy Dobre na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021”.


            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Dobre, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl  w zakładce BIP.


Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów.


            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Dobre, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@gminadobre.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.


         Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. 


            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobre – Pan Krzysztof Radzio.


 


 


 


Obwieszczenie umieszczono na: 
1.  tablicy ogłoszeń UG Dobre
2.  stronie internetowej:
www.gminadobre.pl
3.  a/a 

Accessibility