Brak informacji


Dobre, dnia06.05.2014r.GKI.6733.5.2014Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach położonych w gminie Dobre w obrębach Makówiec Mały, Nowa Wieś, gmina Dobre.


Inwestycja bedzie przebiegać przez działki nr 345, 298 w Nowej Wsi, i działki nr 76/2, 112, 22, 41,40 w Makówcu Małym gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility