Brak informacji


Dobre, dnia 14.05.2014r..GKI.6733.6.2014Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach położonych w gminie Dobre w obrębach Rudzienko, Makówiec Mały, Nowa Wieś oraz na działkach w gminie Korytnica w obrębach Zakrzew oraz Pniewnik


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr:


Gmina Dobre, powiat miński
  • 293, 294, 295, 296/1, 296/3, 902, 933, 932, 940, 964, 963, 961, 962, 998, 978, 999, 1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 w miejscowości Rudzienko, gmina Dobre.  • 113, 112, 22, 42, 41, 40, 39, 38, 7, 6, 5 w miejscowości Makówiec Mały, gmina Dobre.  • 376, 377/2, 377/1, 360/1, 378/3, 45/7, 378/6, 20, 18, 17, 356, 19, 11, 10, 9, 8 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Dobre.


Gmina Korytnica, powiat węgrowski
  • 524, 525, 527, 523, 535, 534, 533, 532, 530/1, 522, 413, 415, 417, 419/1, 423, 425, 427, 429/1, 434, 436, 438/1, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 513, 457, 461/1, 463/1, 469, 471, 473/1, 477, 479, 481, 483, 485/2, 487/2, 489/2, 491/2, 493/2, 495/2, 497/2, 499/2, 501/2, 503/2, 505/2, 507/2, 509/2, 511/2, 573/2, 521/2 w miejscowości Zakrzew, gmina Korytnica  • 285, 286, 288/3, 297, 298, 321/2, 350/4, 324/2, 324/3, 330, 334, 337, 352, 353/1, 360/2, 362/1, 365/3, 368/1, 372/1, 410/1, 413/4, 423/1, 442, 443, 446, 447, 448 w miejscowości Pniewnik, gmina Korytnica.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.


Przedmiotowe zawiadomienie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Rudzienko, Makówiec Mały, Nowa Wieś gmina Dobre oraz w sołectwach Zakrzew i Pniewnik gmina Korytnica w sposób zwyczajowo przyjęty.

Accessibility