Brak informacji

  GKI. 605.46.2014                                                                                                       


Dobre, dn. 17.06.2014


 


Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania


        


         Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. Z 2013, poz. 267 z późn. zm)


 


zawiadamiam,


         że w dniu 09.06.2014 roku z urzędu w związku z  wnioskiem  przekazanym do Urzędu Gminy Dobre  w dniu 09.06.2014 i 16.06.2014 roku przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w Mińsku Mazowieckim zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie „składowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w miejscowości Sołki gm. Dobre”.


         Uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie należy składać w terminie 7 dni od daty otrzymania  obwieszczenia zawiadomienia.


         Po tym terminie zostanie wyznaczony termin wizji lokalnej na działce nr 239 położonej w miejscowości Sołki gmina Dobre.


 


 


 


Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń:


         sołectwa wsi Sołki;


         Urzędu Gminy Dobre;


         oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl


 


 


Przygotowała:


Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre,


tel. 25 7571190 wew. 27

Accessibility