Brak informacji


Dobre, 26.06.2014r.


GKI. 6733.15.2014


Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012r. poz. 647 z poźn. zm.)


Wójt Gminy Dobre


zawiadamia,że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, złożony w dniu 20.06.2014 roku i uzupełniony w dniu 25.06.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie stanowisk słupowych i przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia na przewody izolowane typu AsXSn wraz z przyłaczami z przyłączami do budynków mieszkalnych – poprawa funkcjonowania i bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej na działkach nr 48, 46, 52, 43/2, 50, 38, 39, 244, 243 w Jaczewku, gmina Dobre.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1 oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.


Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. Stosownie do treści art. 41 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie zaniechania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Przedmiotowe obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Jaczewek, gmina Dobre

Accessibility