Brak informacji


Dobre, dnia 10.07.2014r..GKI.6733.12.2014Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającejna budowie sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego na działkach nr 108, 111/2, 153, 110/1, 113/2, 118, 119, 121, 122, 124, 127, 130, 132, 134 w Wólce Czarnogłowskiej, gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility