Brak informacji


Dobre, dnia 18.07.2014r..GKI.6733.13.2014


Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach położonych w gminie Dobre w obrębach Gęsianka, Wólka Mlęcka, Rakówiec, Rudzienko, Nowa Wieś, Makówiec Mały, w gminie Wierzbno w obrębach Rąbież, Brzeźnik oraz w gminie Korytnica w obrębie Zakrzew.


Teren objęty wnioskiem położony jest w:


gminie Dobre na działkach nr:
  • 57, 10, 2 w Gęsiance,  • 100, 99, 1, 174/5, 175, 176/2, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 187, 323, 189/1, 8, 173, 9, 202, 199, 200, 7 w Wólce Mlęckiej,  • 731, 642, 767, 222/2, 441, 201 w Rakówcu,  • 528/2, 353, 180, 902, 1223, 1229, 935/2, 940, 963, 962,998, 978, 999, 1001 w Rudzienku  • 345, 298 Nowa Wieś  • 76/2, 110, 22, 42, 41, 40 w Makówcu Małym


w gminie Wierzbno na działkach nr:
  • 32, 8/1, 9/1, 13, 1 w obrębie Rąbież  • 481, 482, 421/1, 417/3, 415 w obrębie Brzeźnik


w gminie Korytnica na działkach nr:
  • 525, 524, 389/2, 522, 530/1, 454, 513, 463/1, 521/2 w obrębie Zakrzew


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility