Brak informacji


Dobre, dnia 22.07.2014r..GKI.6733.15.2014Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej


na wymianie stanowisk słupowych i przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia na przewody izolowane typu AsXSn wraz z przyłaczami z przyłączami do budynków mieszkalnych – poprawa funkcjonowania i bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej na działkach nr 48, 46, 52, 43/2, 50, 38, 39, 244, 243 w Jaczewku, gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility