Brak informacji

 


 


GKI.605.46.2014


Dobre, dn.18.08.2014r


 


 


 


 


Z A W I A D O M I E N I E


 


 


            Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz.267 z póżń.zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej  w sprawie „składowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w miejscowości Sołki, gm. Dobre”.


            Z materiałami można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 8 w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od daty otrzymania (obwieszczenia) niniejszego pisma i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń:


sołectwa wsi  Sołki; Urzędu Gminy Dobre; oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl  w zakładce BIP


 


 


 


 


 


Sprawę prowadzi:


Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre


tel. 025 757 11 90 wew. 27


 

Accessibility