Brak informacji


Dobre, dnia 22.09.2014rGKI.6733.16.2014O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. )W Ó J T


G M I N Y D O B R Ezawiadamia o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję polegającą na:budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia z nasłupową stacją transformatorową wraz niezbędnymi urządzeniami w celu poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej: na terenie części działek nr ewid. 53/2, 170, 171 obr. Kobylanka oraz na terenie części działek nr ewid. 287, 268/1, 268/2, 272, 269, 270 obr. Czarnocin, gmina Dobre.
P O U C Z E N I E:Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.Obwieszczenie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicy ogłoszeń sołectwa Kobylanka i Czarnocin, gmina Dobre.Accessibility