Brak informacji


Dobre, dnia 26.09.2014rGKI.6733.13.2014O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. )W Ó J T


G M I N Y D O B R Ezawiadamia o wydanej decyzji na inwestycję polegającą na: budowie dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z traktem światłowodowym na działkach położonych w obrębach Gęsianka, Wólka Mlęcka, Rakówiec, Rudzienko, Nowa Wieś, Makówiec Mały, Gmina Dobre (powiat Miński), w obrębach Rąbież, Brzeźnik, Gmina Wierzbno (powiat Węgrowski) oraz w obrębie Zakrzew, Gmina Korytnica (powiat Węgrowski);
P O U C Z E N I E:Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.Obwieszczenie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń sołectwa Gęsianka, Wolka Mlęcka, Rakówiec, Rudzienko, Makówiec Mały, Nowa Wieś gmina Dobre, w sołectwie Zakrzew gmina Korytnica, oraz w sołectwie Rąbież i Brzeźnik gmina Wierzbno w sposób zwyczajowo przyjęty.

Accessibility