Brak informacji

 


Dobre, dnia 07.10.2014r..


 


GKI.6733.17.2014


 


Z A W I A D O M I E N I E


       


   Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach położonych w gminie Dobre w obrębie Rudzienko; zlokalizowanej: na terenie części działek nr ewid. 962, 998, 978, 999, 1000, 1001 obr. Rudzienko, Gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ),  w terminie  siedmiu dni od daty publicznego ogłoszenia  zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility