Brak informacji

 Dobre, dnia 07.10.2014r


 


GKI.6733.3.2014


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


 


     Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z póxn. zm. )  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. )


 


W Ó J T


G M I N Y   D O B R E


 


zawiadamia o wydanej decyzji zmieniajacej decyzję z dnia 12.05.2014r.  na inwestycję polegającą na: budowie dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach położonych w obrębach Rudzienko, Rudno oraz Rąbierz Kolonia, Gmina Dobre zlokalizowanej: na terenie części działek nr ewid. 1009, 1238 obr. Rudzienko, 299/3, 281, 278/1 obr. Rudno, 257/1, 260/1, 264, 268/1, 271, 272, 144, 143, 278/1 obr. Rąbierz Kolonia Gmina Dobre.


      W ten sposób, że :


 


*                     Rodzaj inwestycji zostanie określony jako :


budowa dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV, wraz z traktem światłowodowym, na działkach położonych w obrębach Rudzienko, Rudno oraz Rąbierz Kolonia Gmina Dobre.


Lokalizacja inwestycji:


teren części działek nr ewid. 1009, 1238 obr. Rudzienko, 299/3, 281, 278/1 obr. Rudno, 257/1, 260/1, 264, 268/1, 271, 272, 144, 143, 278/1 obr. Rąbierz Kolonia, Gmina Dobre,


 


*                      punkt 1 lit b) otrzyma brzmienie:


sposób zagospodarowania terenu – budowa linii dwutorowej, elektroenergetycznej kablowej wraz z kanalizacją techniczną dla traktu światłowodowego  o dł 3,6 km, szerokość pasa terenu zajmowanego przez linię (wykop) 1,5 m, sposób ułożenia kabli w wykopie – trójkątny.


 


 


P O U C Z E N I E:


 


Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia,  jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.


 


Obwieszczenie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1,  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre,  a także na tablicach ogłoszeń  sołectwa  Rudzienko, Rudno, Rąbierz Kolonia, gmina Dobre.

Accessibility