Brak informacji


Dobre, dnia 28.10.2014r


GKI.6733.17.2014


O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. )  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku              o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. )


W Ó J T
G M I N Y   D O B R E


zawiadamia o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne  w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwesycji polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej  linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach nr 962, 998, 978, 999, 1000, 1001 w obrębie Rudzienko, gmina Dobre.  P O U C Z E N I E:


Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.


Obwieszczenie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1,  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre,  a także na tablicy ogłoszeń  Rudzienko. 


 


 


 


 


 


 


 


 


  

Accessibility