Brak informacji

 


Dobre, dnia 04.11.2014r..


 


GKI.6733.18.2014


 


Z A W I A D O M I E N I E


       


   Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na budowie napowietrznej dwutorowej  linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach nr 376, 377/2 w Nowej Wsi, gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ),  w terminie  siedmiu dni od daty publicznego ogłoszenia  zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów                          i materiałów.


 

Accessibility