Brak informacji

 Dobre, dnia 25.11.2014r


 


GKI.6733.18.2014


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


 


     Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. )  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. )


 


W Ó J T


G M I N Y   D O B R E


 


zawiadamia o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję polegającą na: budowie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach położonych w gminie Dobre w obrębie Nowa Wieś; zlokalizowanej: na terenie części działek nr ewid. 376, 377/2 obr. Nowa Wieś, Gmina Dobre.


 


 


P O U C Z E N I E:


 


Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.


 


Obwieszczenie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1,  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre,  a także na tablicy ogłoszeń  sołectwaNowa Wieś,  gmina Dobre.

Accessibility