Brak informacji

 Dobre, 04.02.2015r.


GKI. 6733.1.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012r. poz. 647 z poźn. zm.)


Wójt Gminy Dobre


zawiadamia
że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, złożony w dniu 02.02.2015 roku przez pełnomocnika Pana Jarosława Bagińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii średniego napięcia 15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii niskiego napiecia 0,4kV. Inwestycje przewidziane są do realizacji na działkach nr 97, 179/1, 183/3, 122 w miejscowości Antonina oraz na działce nr 67/1 w miejscowości Rąbierz Kolonia, gmina Dobre


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1 oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.


Przedmiotowe obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Antonina i Rąbierz Kolonia, gmina Dobre

Accessibility