Brak informacji

 

Dobre, 17.02.2015r.


GKI. 6733.2.2015
Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012r. poz. 647 z poźn. zm.)


Wójt Gminy Dobre


zawiadamia
że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, złożony w dniu 12.02.2015 roku i uzupełniony w dniu 16.02.2015r. oraz w dniu 17.02.2015r. przez pełnomocnika Pana Pawła Gaj zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nasłupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii dwunapięciowej średniego i niskiego napięcia ze stanowiskami słupowymi, budowie kablowej linii niskiego napięcia na działkach w Makówcu Dużym i Sąchocinie. Inwestycje planowane są na działkach nr 80/2, 87/2, 87/3, 92, 306/3 w Makówcu Dużym oraz na działce nr 91 w Sąchocinie, gmina Dobre.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1 oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.


Przedmiotowe obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Makówiec Duży i Sąchocin, gmina Dobre.

Accessibility