Brak informacji

Dobre 11.03.2015 r


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii średniego napięcia 15kV, budowiesłupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii niskiego napiecia 0,4kV. Inwestycje przewidziane są do realizacji na działkach nr 97, 179/1, 183/3, 122 w miejscowości Antonina oraz na działce nr 67/1 w miejscowości Rąbierz Kolonia, gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ; ( czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility