Brak informacji

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/2015


WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 18 marca 2015 roku


w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i
organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
Na podstawie art.19 ust.8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych/Dz. U. Z 2014 roku poz.1202 /, w
związku z art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym/Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późn. zm./,zarządza się, co następuje :


§ 1.


Ustala się Regulamin przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania
egzaminu kończącego tę służbę , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, kierownikom


§ 3.


Traci moc Zarządzenie Nr 0151/49/08 Wójta Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2008
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania
egzaminu kończącego tę służbę.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Accessibility