Brak informacji


                                                                                                   Dobre, dnia 25.03.2015r


GKI.6733.1.2015


O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. )  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. )


W Ó J T    G M I N Y   D O B R E


zawiadamia o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję polegającą na na inwestycję polegającą na:  budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego SN i niskiego nN napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej; zlokalizowanej: na terenie części działek nr ewid. 179/1, 183/3, 97, 122 obr. Antonina oraz części działki nr ewid.  67/1 obr. Rąbierz Kolonia, Gmina Dobre.


P O U C Z E N I E:


Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.


Obwieszczenie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1,  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre,  a także na tablicy ogłoszeń  sołectwa Antonina i Rabierz Kolonia,  gmina Dobre.


 


 


 


 


  

Accessibility