Brak informacji

Dobre, dnia 25. 03.2015r.


GKI.6733.3.2015


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego    ( Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na  budowie linii kablowej SN-15 kV  na działkach 203, 642 w Rakówcu, gmina Dobre.
Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego urzędu gminy, pokój nr 21 ; ( czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie  siedmiu dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i  materiałów.

Accessibility