Brak informacji

ZARZĄDZENIE  Nr  14/2015


WÓJTA  GMINY  DOBRE
z dnia 25 marca 2015 roku


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na stanowisko Sekretarza Gminy Dobre.Na podstawie § 41 ust.3Statutu Gminy Dobre przyjętego Uchwałą Nr IV/31/02 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobre oraz § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzednicze określonego w Zarządzeniu Nr 0151/52/05 Wójta Gminy Dobre z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia,,Systemu zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie”, zarządzam, co następuje :


§ 1.


Powołuję Komisję Rekrutacyjną dla celu wyłonienia kandydata na wolne
stanowisko Sekretarza Gminy  Dobre w składzie:
  1.Piotr Chmielewski  – Z-ca Wójta  – Przewodniczący Komisji
  2.Marcin Ciszkowski   – Radca Prawny – Członek Komisji
  3.Anna Walewska  – Kierownik Ref.Organiz.Społ. – Członek Komisji                     /Sekretarz Komisji


§ 2.


  Zadania Komisji określa Zarządzenie Nr 0151/52/05 Wójta Gminy Dobre
  z dnia 25 października 2005 roku.


§ 3.


  Odpowiedzialnym za realizację niniejszego Zarządzenia czynię Przewodniczącego
  Komisji.


§ 4.


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                         

Accessibility