Brak informacji


ZARZĄDZENIE Nr 17/2015


WÓJTA GMINY DOBRE


z dnia 25 marca 2015 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 346/2, położona w miejscowości Drop o powierzchni 0,1200 ha

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z. 2013r. poz.594 ze zm., art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. poz. 518 ze zm. ) oraz § 41 ust.3.Uchwały Nr. IV/31/2002 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie o uchwalenie Statutu Gminy Dobre ( DZ.Urz.Woj.Maz. Nr. 2, poz. 32) zarządzam co następuje:
§ 1


Ogłosić wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 346/2 o powierzchni 0,1200 ha, położonej w miejscowości Drop.
§ 2


Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się Agnieszkę Roguską – pracownika Urzędu Gminy.
§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


załącznik do zarządzenia
Wójta Gminy Dobre
Nr 17 /2015 z dnia
25 marca 2015 roku


WYKAZ


nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność gminy Dobre:


Adres nieruchomości


Drop gmina Dobre


Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów
działka ew. 346/2


Obręb: 0007 Drop


Powierzchnia nieruchomości


0,1200 ha


Opis nieruchomości


Nieruchomość położona jest przy skrzyżowaniu dróg gruntowych w sąsiedztwie gruntó ornych, niedaleko zabudowy zagrodowej wsi Drop. W/w działka posiada kształt zbliżony do prostokąta , niezabudowana częściowo zakrzaczona. Dojazd do działki drogą gruntową.


Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania


Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a wg zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny rolne


Cena nieruchomosci


6.000,00 złotych


Forma sprzedaży


Przetarg nieograniczony


Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży


Uchwała Rady Gminy Dobre Nr III/11/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku.
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre oraz w miejscowości w której położona jest w/w nieruchomość, jak również na stronie internetowej pod adresem: www.gminadobre.bip.net.pl na okres 21 dni, od dnia 01 kwietnia 2015 roku.


Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) termin złożneia wniosków przez osoby któym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od dnia 01 kwietnia 2015r


Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8 lub pod nr 25 7571190w. 27

Accessibility