Brak informacji

Dobre, dnia 01.04.2015r.


GKI.6733.2.2015


Z A W I A D O M I E N I E


 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nasłupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej linii dwunapięciowej średniego i niskiego napięcia ze stanowiskami słupowymi, budowie kablowej linii niskiego napięcia na działkach w Makówcu Dużym i Sąchocinie. Inwestycje planowane są na działkach nr 80/2, 87/2, 87/3, 92, 306/3 w Makówcu Dużym oraz na działce nr 91 w Sąchocinie, gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ; ( czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility