Brak informacji

Dobre, dnia 09.04.2015r..


GKI.6733.10.2014


Z A W I A D O M I E N I E


 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach położonych w gminie Korytnica.


Inwestycja bedzie przebiegać przez działki nr 524, 525, 526, 527, 529/1, 523,535,534, 533, 532, 530/1 w miejscowości Zakrzew, gmina Korytnica.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility