Brak informacji

   Dobre, 03.09.2015r.


GKI. 6733.10.2015


Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania


 


            Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) , art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 199 z poźn. zm.)


Wójt Gminy Dobre


zawiadamia


 


że w dniu  31.08.2015 roku   na wniosek   Gminy Dobre  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  przebudowie  drogi gminnej na działkach nr ewid.  805 w miejscowości Głęboczyca, gmina Dobre.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego    (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy  w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1 oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie  7 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego  w nim udziału w każdym jego stadium.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony  niezależnych od organu.


Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. Stosownie do treści  art. 41 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie zaniechania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Przedmiotowe obwieszczenie  podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                    w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre,  a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Głęboczyca.

Accessibility