Brak informacji

 Dobre, dnia 30.09.2015r


 


GKI.6733.9.2015


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


 


     Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. )  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. )


 


W Ó J T


G M I N Y   D O B R E


 


zawiadamia o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję   polegającą na przebudowie drogi gminnej  nr 220329W w miejscowościach Walentów i Brzozowica, gmina Dobre, województwo mazowieckie  zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 148/1, 149 obr. Walentów oraz dz. nr ewid. 393 obr. Brzozowica, Gmina Dobre.


 


P O U C Z E N I E:


 


Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji. 


Obwieszczenie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1,  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre,  a także na tablicy ogłoszeń  sołectwa Walentów i Brzozowica,  gmina Dobre.

Accessibility