Brak informacji

 Dobre, dnia 27.06.2008


GKI.7331/16/2008


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
W Ó J T


G M I N Y D O B R E
zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych wzdłuż planowanej inwestycji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działkach:


  • Poręby Nowe na działkach nr 24; 26;28; 30 gmina Dobre  • Poręby Stare na działkach nr 231;237;312;370;371;373;374;375;381;382;393;536/1;536/2;


    538/1;538/4;575;652; gmina Dobre  • Osęczyzna na działkach nr 385 gmina Dobre  • Ołdakowizna gmina Stanisławów na działkach nr 440,


polegającej na budowie sieci wodociagowej.

Na rzecz:


Gminy Dobre w imieniu której działa Wójt Gminy Dobre z/s Urząd Gminy w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 3,
P O U C Z E N I E:
Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości wzdłuż planowanej inwestycji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablibcy ogłoszeń sołectwa wsi , Poręby Stare, Poręby Nowe, Osęczyzna gmina Dobre , Ołdakowizna gmina Stanisławów i na stronie Biuletynu Informacji Publiczne Urzędu Gminy Dobre.Accessibility