Brak informacji

 

Dobre, dnia 05.01.2016r.
GKI.6733.16.2015
Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budowie sieci wodociągowej rozdzielczej zlokalizowanej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 467/2 603/1, 604, 668, 735/1, 863 obręb Drop działek o numerach ewidencyjnych 24/9, 24/7, 23/9, 23/7, 24/10, 24/4, 303, 72/1, 72/2, 73, 306/3, 35, 47, 75, 87/3 obręb Makówiec Duży działek o numerach ewidencyjnych 91, 31/2, 25, 105, 106 obręb Sąchocin działek o numerach ewidencyjnych 73, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52/4, 52/1, 54, 56, 58/1, 58/2, 60/1, 62, 64, 66/1, 74/1, 75, 79, 83, 85, 87, 89, 130, 91, 93, 95/2, 35, 3, 2, 5/2, 5/5, 5/3, 9, 11, 13, 15, 19/2, 19/1, 21/1, 21/2, 23, 22/2, 24 obręb Świdrów, Gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ; ( czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty publicznego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility