Brak informacji


 


Dobre, dnia 15.02.2016 r 


GKI.6733.17.2015
O B W I E S Z C Z E N I E


 


 


     Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. )  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. )


 


W Ó J T


G M I N Y   D O B R E


 


zawiadamia o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nabudowie sieci wodociągowej rozdzielczej  zlokalizowanej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 21/1, 22/1, 23/1, 25/3, 25/4, 378/3, 360/1, 360/2, 377/1, 360/3, 45/5, 378/3, 378/4, 378/5, 357/2, 131/1, 357/1, 378/6, 359, 364, 363, 85, obręb Nowa Wieś działek o numerach ewidencyjnych 40, 42, 22 obręb Marcelin, Gmina Dobre.


 


P O U C Z E N I E:


 


Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.


 


Obwieszczenie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1,  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre,  a także na tablicy ogłoszeń  sołectwa Nowa Wieś, Marcelin   gmina Dobre. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Accessibility