Brak informacji

 

Dobre, dnia 11.08.2008


GKI.7331/44/2008


Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm)informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Dropiu polegającej na : remoncie więźby dachowej i wymianie pokrycia dachowego oraz ociepleniu ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach położonej w miejscowościach Drop działka nr 603/1 gmina Dobre.    Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, środa do 18-tej.), w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów,


Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Drop.

Accessibility