Brak informacji

 

Zarządzenie Nr 45/2016


Wójta Gminy Dobre


z dnia 08 lipca 2016 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dobre,


położonych przy ulicy Szkolnej, przeznaczonych do oddania w najem (lokal mieszkalny) na czas nieokreślony.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z. 2015r. poz.1515 ze zm.) i art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1


Przeznacza się do najmu nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2


Informację o wykazie, o którym mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrem, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Dobre.
§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy – Agnieszce Roguskiej.§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik nr 1


do Zarządzenia Wójta Gminy Dobre


Nr 45/2016z dnia 08 lipca 2016 roku


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRE


PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM


1


Opis nieruchomości wg kw oraz katastru nieruchomości


KW SI1M/00039815/3


obręb DOBRE ul. Szkolna 3


działka 886/2


2


Powierzchnia nieruchomości


Powierzchnia przewidziana do najmu 66,50m2


3


Opis nieruchomości


Przedmiotowa nieruchomość stanowi lokal mieszkalny, usytuowany na poddaszu Szkoły Podstawowej ulicy Szkolna 3 w Dobrem. W skład lokalu wchodzą kuchnia, dwa pokoje, łazienka , przedpokój).


Lokal wyposażony jest w instalację c.o., elektryczną oraz wodociągowo-kanalizacyjną.


4


Przeznaczenie nieruchomości sposób jej zagospodarowania


Lokal mieszkalny


Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość znajduje się w terenach usług publicznych – oświata. Dodatkowo teren nieruchomości objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „B”


5


Termin i forma zagospodarowania nieruchomości


Najem na czas nieokreślony


6


Forma objęcia nieruchomości


Umowa najmu
7


Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja


Wysokość czynszu (łącznie z opłatami dodatkowymi) z tytułu najmu wynosić będzie 558,60zł.


Zmiana czynszu następować będzie wg zapisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 150)


8


Termin wnoszenia opłat


Czynsz płatny w terminie do 10-ego każdego miesiąca.


9


Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do najmu


Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2015-2020 oraz Uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Dobre z dnia 15 lipca 2015 roku .
Uwaga:


Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm. ) na okres 21 dni tj. od dnia 20 lipca 2016 roku


Załącznik Nr 2


do Zarządzenia Nr 45/2016


Wójta Gminy Dobre


z dnia 08 lipca 2016 roku


INFORMACJA
Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774) Wójt Gminy Dobre informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8 lub telefonicznie 25 7571190 w.27, w godzinach pracy Urzędu.

Accessibility