Brak informacji

 

Dobre, dnia 31.08.2016 r.
GKI.6733.11.2016
Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. Poz. 23 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka sieci SN 15kV oraz budowie odcinka sieci nn 0,4 kV i słupowej stacji transformatorowej SN15kV/nn0,4kV zlokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 642, 645, 936, 889, 883, 914, 927, 930, 227 obr. Rakówiec, Gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ; ( czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania ), w terminie siedmiu dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility