Brak informacji

 

Dobre, dn. 17.03.2015r


GKI. 6220.1.2015


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2013r, poz. 1235, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m,
że w dniu 17.03.2015 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o 150m3/d w m. Dobre, obr. 0041 Zdrojówki, gmina Dobre”.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją zgromadzona w powyższej sprawie można


zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godzinach urzędowania.
Obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty przez:
  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl;  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre i sołectwa Dobre I


Sprawę prowadzi:


Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre


tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility