Brak informacji

Dobre, dn. 11.01.2017r


 


GKI.6220.5.2016


 


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pod nazwą:


„Przebudowa drogi powiatowej nr 2206W Dobre – Kąty Borucza – Krawcowizna na odcinku dł. 3974 m na terenie gminy Dobre”


Z materiałami można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 8 w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od daty otrzymania (obwieszczenia) niniejszego pisma i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania.


Zawiadomienie zostaje publicznie ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty przez:
1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl;
2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre, Urzędu Gminy Strachówka , ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwach: Gminy Dobre: Kąty Borucza


Sprawę prowadzi:
Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre
tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility