Brak informacji

GKI.7616/8/08                                                     Dobre, dn. 22.08.2008r


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz.150)


 


z a w i a d a m i a m


 


że w dniu 22.08.2008r, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Poręby Nowe, Poręby Stare, Osęczyzna, gmina Dobre, oraz Ołdakowizna gmina Stanisławów”.


 


Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godz. 800-1600 (w środy do 1800).


 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:            – zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre;


         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stanisławów;


          na tablicach ogłoszeń sołectw: Poręby Nowe, Poręby Stare, Osęczyzna – gm. Dobre;


         na tablicy ogłoszeń sołectwa Ołdakowizna – gm. Stanisławów.


 

Accessibility