Brak informacji

 

Dobre, 27-08-2008


GKI. 7331/54/08
O B W I E S Z C Z E N I E


o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) , art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm)


Wójt Gminy Dobre


zawiadamia,
że w dniu 25.08-2008 roku na wniosek INSTALBUD Andrzej Żółkowski, Targówka ,ul. Kolejowa 82 , 05-300 Mińsk-Mazowiecki – działający imieniu Zakładu Energetycznego Warszawa- Teren Dystrybucja Sp.zo.o , Rejon Energetyczny Mińsk-Mazowiecki, ul. Warszawska218, 05-300 Mińsk-Mazowiecki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,dla budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego.


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr 156; 393; 244/1;244/7;244/5 położonych w miejscowości Brzozowica , gmina Dobre.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1 oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.


Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w


§ 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Przedmiotowe obwieszczenie podane zostaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w


publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Brzozowica.

Accessibility